کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


پلن 1
رم : 128 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

پهنای باند : 50 گیگ

موقعیت سرور : ایران
29,000 تومان ماهانه
پلن 2
رم : 128 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

پهنای باند : 100 گیگ

موقعیت سرور : ایران
44,000 تومان ماهانه
پلن 3
رم : 256 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

پهنای باند : 150 گیگ

موقعیت سرور : ایران
69,000 تومان ماهانه
پلن 4
رم : 256 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

پهنای باند : 200 گیگ

موقعیت سرور : ایران
89,000 تومان ماهانه
پلن 5
رم : 512 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

پهنای باند : 250 گیگ

موقعیت سرور : ایران
104,000 تومان ماهانه