کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


پلن 1
RAM:512MB DDR3

CPU:1 Core

HDD:15 GB SATA

Port:1Gbps

BW:50GB

Loction:IRAN

اختصاصی:منابع
39,000 تومان ماهانه

پلن 2
RAM:1 GB DDR3

CPU:2 Core

HDD:20 GB SATA

Port:1Gbps

BW:75 GB

Loction:IRAN

اختصاصی:منابع
49,000 تومان ماهانه

پلن 3
RAM:2 GB DDR3

CPU:2 Core

HDD:40 GB SATA

Port:1Gbps

BW:100GB

Loction:IRAN

اختصاصی:منابع
59,000 تومان ماهانه

پلن 4
RAM:4 GB DDR3

CPU:4 Core

HDD:60 GB SATA

Port:1Gbps

BW:100GB

Loction:IRAN

اختصاصی:منابع
89,000 تومان ماهانه

پلن 5
RAM:8 GB DDR3

CPU:4 Core

HDD:80 GB SATA

Port:1Gbps

BW:100GB

Loction:IRAN

اختصاصی:منابع
130,000 تومان ماهانه