کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


لایسنس ماهانه دایرکت ادمین
تغییر IP هر 30 روز یکبار و فقط زمانی امکان پذیر می باشد که حداقل 31 روز از مدت لایسنس باقی مانده باشد

قابلیت ارتقا به لایسنس ویژه بعد از 2 ماه تمدید
18,000 تومان ماهانه
لایسنس ماهانه دایرکت ادمین ویژه
تغییر آی پی 31 روز بعد از سفارش و در هر 31 روز یکبار امکان پذیر می باشد
13,000 تومان ماهانه
37,000 تومان سه ماهه
67,000 تومان شش ماهه
لایسنس قالب Capri برای دایرکت ادمین
تغییر IP هر 30 روز یکبار و فقط زمانی امکان پذیر می باشد که حداقل 31 روز از مدت لایسنس باقی مانده باشد
10,000 تومان ماهانه
17,000 تومان سه ماهه
30,000 تومان شش ماهه
لایسنس ماهانه CPANEL برای VPS
60,000 تومان ماهانه
Directadmin Lifetime
لایسنس مادام العمر دایرکت ادمین

با قابلیت تغییر آی پی هر ماه یکبار و جمعا 5 بار در سال

قابلیت واگذاری لایسنس به 80 درصد نرخ روز

قابلیت واگذاری به اشخاص دیگر وجود ندارد
33,000 تومان سالانه + 178,000 تومان هزینه تنظیم