قیمت دامنهتعرفه قیمت سال 1393


TLDدوره/سالانهثبت نامانتقالتمدید
.com 1 31,000 تومان 31,000 تومان 31,000 تومان
.net 1 29,500 تومان 29,500 تومان 29,500 تومان
.org 1 34,500 تومان 34,500 تومان 34,500 تومان
.info 1 16,000 تومان 16,000 تومان 16,000 تومان
.biz 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
.in 1 28,500 تومان 28,500 تومان 28,500 تومان
co 1 81,000 تومان 81,000 تومان 81,000 تومان
.asia 1 42,000 تومان 42,000 تومان 42,000 تومان
.us 1 24,000 تومان 24,000 تومان 24,000 تومان
.pro 1 46,000 تومان 46,000 تومان 46,000 تومان
.pw 1 27,000 تومان 27,000 تومان 27,000 تومان
.ir 1 4,600 تومان 4,600 تومان 4,600 تومان
.ir 5 13,800 تومان 13,800 تومان 13,800 تومان
.co.ir 1 4,500 تومان 4,500 تومان 4,500 تومان
.co.ir 5 13,500 تومان 13,500 تومان 13,500 تومان
.ac.ir 1 4,500 تومان 4,500 تومان 4,500 تومان
.ac.ir 5 13,500 تومان 13,500 تومان 13,500 تومان


قیمت هاست لینوکستعرفه قیمت سال 1393


پلنفضای وبپهنای باندکنترل پنلقیمت سالانه
LH100 100 مگابایت 2000 مگابایت دایرکت ادمین 15,000 تومان
LH250 250 مگابایت 5000 مگابایت دایرکت ادمین 29,000 تومان
LH500 500 مگابایت 10000 مگابایت دایرکت ادمین 39,000 تومان
LH1000 1000 مگابایت 20000 مگابایت دایرکت ادمین 59,000 تومان


Sunday, February 23, 2014« برگشت